top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Yhdistyken henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainenrekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.02.2019. 

Viimeisin muutos 23.04.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto Ry

Hitsaajankatu 6 

00810 HELSINKI
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Victoria Kulyabkina, info@faro.fi

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto Ry, Hitsaajankatu 6 , 00810 Helsinki, Suomi.
 

3. Rekistereiden nimet

- Uutiskirje

- Jäsenrekisteri

- Työntekijärekisteri tms.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: 

Jäsenrekisteriä pidetään yllä sähköistä jäsenviestintää ja jäsenpalvelujen toimittamista varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri:

Varsinainen jäsen / Jäsenjärjestö: Järjestön nimi, perustamisvuosi, rekisteröimisvuosi, jäsenmäärä, toiminakuvaus. 
Kannattaja henkilöjäsen: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti, äidinkieli.

Kannattaja järjestö/yritys jäsen: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti, äidinkieli.

Vapaaehtoisrekisteri: Nimi, kotiosoite, puhelin, sähköposti, harrastus- ja työkokemus, kieliosaaminen, odotukset toiminnasta.

Uutiskirjerekisteri: tilaajan sähköpostiosoite.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteri: Rekisteri kootaan jäsenlomakkeiden kautta tulleista hakemuksista, jotka hallitus on hyväksynyt.

Vapaaehtoisrekisteri: Kootaan vapaaehtoiseksi ilmottautuneista henkilöistä. 

Uutiskirje: Kootaan uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista. Käytössä Mailchimp ohjelma. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Määritetty rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

bottom of page